Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Adatvédelem

Adatvédelem

www.caffecagliari.hu ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

I./ Miért készült ez a tájékoztató?

Az Oxygen Business Services Kft. (a továbbiakban: Vállalkozó) a www.caffecagliari.hu honlapján elérhető Caffé Cagliari webáruháza üzemeltetése során több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni.

A Vállalkozó fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőt.

II./ Milyen alapon történik az érintettek személyes adatainak kezelése?

A személyes adatok a webáruház üzemeltetője által csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kerülnek kezelésre. Ezek a célok és jogalapok a konkrét adatkezelések egyedi tájékoztatójában kerülnek bemutatásra.

III./Ki kezeli a személyes adatait?

A személyes adatokat csakis a Vállalkozó kezeli, további adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

A Vállalkozó adatai:

Neve: Oxygen Business Services Kft.

Székhely: 1141 Budapest, Jeszenák János utca 33. I. em. 3.

Fióktelep: 3200 Gyöngyös, Ringsted utca 7.

Adószám: 23129225-2-42

E-mail: rz@oxs.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-954327

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

IV./ Milyen adatokat kezel a Vállalkozó?

A Vállalkozó a webáruházból megrendelt termék(ek) szállítása érdekében az Ön nevét (vezetéknév, keresztnév), a szállítási címét (ország/irányítószám/megye/város/urca/házszám), a telefonszámát, e-mail címét, továbbá a rendelési jegyzetben megadott személyes adatait, valamint a szállítási költséget, illetve a megrendelt termék fajtáját és mennyiségét, továbbá az Ön által megadott szállítási időpontot kezeli.

V./ Milyen külső segítség igénybevételére kerül sor a személyes adatai kezelése során?

A személyes adatokat többnyire a Vállalkozó a saját telephelyén kezeli. Vannak azonban olyan műveletek, amelyhez külső segítséget, adatfeldolgozót veszünk igénybe.

Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat. Amennyiben szeretné megismerni, hogy a konkrét adatkezelésben, milyen adatfeldolgozó vesz részt, akkor az egyedi adatkezelési tájékoztató „Adatfeldolgozó” kategóriájában teheti ezt meg.

 

VI./ Milyen elveket tart fontosnak Vállalkozó a személyes adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelésére a hatályos jogi szabályozás alapján kerül sor, különös tekintettel az Európai Parlament és a tanács 2016/679 rendeletében (2016. április 27.) (GDPR rendelet) foglaltakra. A honlap üzemeltetése során csak az egyedi adatkezelések körébe meghatározott személyes adatok kezelésére kerül sor és a megadott, személyes adatok biztonsága a lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel részesül védelemben. Ennek során különösen nagy figyelem fordítására kerül sor a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében.

A személyes adatok valódiságáért és pontosságáért az Ön által történt megadás után a Vállalkozó felel. Azok a kifejezések, amelyek jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek az információs önrendelkezési jogról és a GDPR rendelet értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kerültek értelmezésre.

VII./ Milyen jogai vannak a Vállalkozó által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Az adatkezelő biztosítja, hogy az érintettek a GDPR rendeletben meghatározott jogaikat gyakorolni tudják. Ezen jogok gyakorlására irányuló kérelmet az adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. Az érintettnek tehát kérelme teljesítéséhez szükséges magát azonosítani.

 

Az adatkezelő a kérelmet késedelem nélkül, de maximum a beérkezéstől számított 1 hónapon belül köteles teljesíteni, illetve tájékoztatni az érintettet a teljesítés esetleges akadályairól, vagy késedelméről. Ebben az esetben a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható, azzal, hogy a meghosszabbításról és annak okáról az érintett 1 hónapon belül értesül.

 

Az érintett kérelmét az adatkezelő olyan formában válaszolja meg, ahogyan az érkezett. Az érintettnek lehetősége van elektronikusan is benyújtani a kérelmét, amely esetben a választ is elektronikusan kapja meg, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezik.

 

Az érintetti jogok biztosítási érdekében ezen tájékoztatóban szereplő jogok díjmentesen gyakorolhatóak, az adatkezelő ezért díjat nem számít fel, kivéve, ha a kérelem egyértelműen alaptalan vagy különösen annak ismétlődő jellege miatt eltúlzó. Ha és amennyiben a kért intézkedés, tájékoztatás eltúlzó vagy nyilvánvalóan alaptalan az adatkezelő észszerű összeget számíthat fel a teljesítésért (különös tekintettel a eltúlzó kérelmek megnövekedett adminisztratív költségeinek fedezése végett) vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Ilyen esetben az adatkezelő indokolási kötelezettséggel tartozik az érintett felé.

VIII./ A GDPR rendeletnek megfelelve az érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják:

a.) Az adatkezelés teljes tartama alatt az érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az adatkezelő által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

 

{C}§  az adatkezelő és kapcsolattartójának kilétéről, elérhetőségeiről, amennyiben adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz az adatkezelő, annak elérhetőségeiről

{C}§  az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

{C}§  az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor

{C}§  az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor

{C}§  az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről

 

b.) Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben a megrendelő adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére - a személyes adatok kezelésének ideje alatt - bármikor módosítja azokat az adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti.

 

c.) A hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a megrendelő bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja.

 

A megrendelő személyes adatai abban az esetben kerülnek törlésre, ha az adatok kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt jogerősen elrendelte.

 

d.) Az adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett.

Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását:

{C}§  amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

{C}§  amennyiben az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását

{C}§  az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez

{C}§  az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai        elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

 

e.) az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen: Kifejezheti a tiltakozását, ha adatainak kezelését az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

f.) Az adathordozhatósághoz való érintetti jog: Amennyiben az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az érintettek jogosultak arra, hogy a rájuk vonatkozó, az általuk az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagol, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják. Továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná.

 

Jelen adatkezelések esetében ezen érintetti jog díjazás ellenében gyakorolható, tekintettel arra, hogy az adatkezelés nem automatizált formában történik.

IX./ Adatbiztonság

Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védelmét, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az adatkezelő köteles továbbá minden olyan harmadik személyt, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, e kötelezettségei teljesítésére felhívni.

 

Az adatkezelő a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől; jogosulatlan megváltoztatástól; jogosultan továbbítástól; jogosulatlan nyilvánosságra hozataltól; jogosulatlan vagy véletlen törléstől, megsemmisítéstől; sérüléstől; valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól. Továbbá az általa kezelt személyes adatokat a Társaság telephelyén fizikai védelemmel ellátott szerveren tárolja, amely szerverhez való elektronikus hozzáférés kizárólag egyedi azonosító név és jelszó megadását követően lehetséges. Az adatbiztonságot szolgálja továbbá a különálló szerverre történő napi biztonsági mentés is.

X./ Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

XI./ Jogorvoslati lehetőség:

A megrendelő személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Tel./fax: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu      

Web: http://naih.hu

 

A HONLAP SÜTI (COOKIE) ÉS TECHNIKAI ADATOK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓJA

 

A Vállalkozó tájékoztatja a Látogatókat, hogy a honlap látogatása regisztrációhoz nem kötött!

 

I./ A "cookie"-król:

A honlap a látogatás során úgynevezett "cookie"-kat (más néven: sütiket) használ. A "cookie" betűből és számokból álló információcsomag, amit a webshopot kezelő honlap az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a webshopot kezelő honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns statisztikai jellegű információ gyűjtésére kerüljön sor a látogatókról.

II./ A "cookie"-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét a GDPR rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyedi kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a.) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

 

III./ A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői

 

III.1./ A működéshez szigorúan szükséges cookie-k:

 

Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkciónak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 

III.2./ A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k:

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. A cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító adatokat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatok a weboldal teljesítményének javítására kerülnek felhasználásra. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor fontos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A gomb melletti szövegen utaljon arra, hogy a cookie-kat a felhasználó böngészőjén keresztül bármikor tudja törölni. Erről pedig bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

 

Firefox: https://support.mozilla.org/en-Us/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

III.3./ Munkamenet cookie:

Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

III.4./ Referer cookiek:

Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

III.5./ Utoljára megtekintett termék cookie:

Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

III.6./ Mobil verzió, design cookie:

Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

III.7./ Cookie elfogadás cookie:

Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

 

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat: Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage- 3.cookies#ie=ie-11

 

A weblap böngészése során technikai információk is rögzítésre kerülnek (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP-címét, az oldallátogatás időpontját, a meglátogatott oldal(ak) URL-címét), amelyek személyes azonosításra nem használhatók, de statisztikai célokat szolgálnak.

 

A honlap meglátgatásakor a webszerver automatikusan naplózza a látogató tevékenységét.

IV./ Milyen adatai kezelésére kerül sor?

A honlap által generált azonosító szám, dátum, időpont, a meglátogatott aloldal.

V./ Milyen célból történik a személyes adat kezelése?

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megelőzése érdekében rögzíti a látogatói adatokat. Tájékoztatjuk, hogy a Vállalkozás látogatottsági szintet is mér a honlap üzemeltetése során.

VI./ Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása.

VII./ Ki fér hozzá az adatokhoz?

Az Ön személyes adataihoz a Vállalkozó, illetve a honlap üzemeltetésében közreműködő Shoprenter Kft. fér hozzá.

A Shoprenter Kft. a következő címeken elérhető:

Postai címük: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

E-mail címük: info@shoprenter.hu

webcímük: www.shoprenter.hu

Telefonszámuk: +36-1/234-5012

VIII./ Meddig tart a személyes adatai kezelése?

Az adatokat a cookie típusától függően őrzi meg a Vállalkozó, maximum 365 napig.

 

A HONLAP  HÍRLEVÉL KÜLDÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

I./ Milyen adatait kezeljük?

Az adatkezelő az ügyfelek által megadott e-mail cím és név (vezetéknév és keresztnév) személyes adatokat kezeli.

II./ Miért kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a Társaságunk szolgáltatásainak, akcióinak ismertetése céljából kezeljük.

III./ Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A hírlevél küldését a hozzájárulása alapján kezeljük.

IV./ Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait addig kezeljük, amíg a nem vonja vissza a hozzájárulását.

Természetesen bármikor újra regisztrálhat hírlevél szolgáltatásunkra.

Töröljük személyes adatait, amennyiben leiratkozik a hírlevélről.

V./ Kinek továbbítjuk az adatait?

A hírlevél küldéshez használt személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Csak a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki adatait.

VI. Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

Az ügyfeleink adatait a ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tárhelyén tároljuk.

A Shoprenter Kft. a következő címeken elérhető:

Postai címük: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

E-mail címük: info@shoprenter.hu

webcímük: www.shoprenter.hu

Telefonszámuk: +36-1/234-5012

 

A HONLAPRÓL TÖRTÉNŐ TERMÉK MEGRENDELÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Vállalkozó tájékoztatja a Látogatókat, hogy a honlap látogatása regisztrációhoz nem kötött!

I./ Milyen adat kezelésére kerül sor?

A Vállalkozó a webáruházból megrendelt termék(ek) szállítása érdekében az Ön nevét (vezetéknév, keresztnév), a szállítási címét (ország/irányítószám/megye/város/utca/házszám), a telefonszámát, e-mail címét, továbbá a rendelési jegyzetben megadott személyes adatait, valamint a szállítási költséget, illetve a megrendelt termék fajtáját és mennyiségét, továbbá az Ön által megadott szállítási időpontot kezeli.

II./ Milyen célból történik a személyes adatai kezelése?

Személyes adatai kezelésének célja a webáruházból megrendelt termékek rögzítése és a megrendelés beazonosítása, valamint a megrendeléshez kötődő jogok gyakorlása és kötelezettségek szerződésszerű teljesítése.

Tájékoztatom, hogy a megrendelés során megadott e-mail címe, illetve telefonszáma, továbbá a neve a szerződés teljesítéséig kapcsolattartás céljából is kezelésre kerül.

III./ Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a Vállalkozó 200. évi C. törvény 169.§ (1) bekezdésben előírt számviteli kötelezettsége.

IV./ Ki fér hozzá az adatokhoz?

Az Ön személyes adataihoz a Vállalkozó fér hozzá.

V./ Meddig tart a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés időtartama a bizonylatok megőrzési ideje 8 év.

VI./ Kinek kerülnek továbbításra a személye adatai?

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek, természetes személynek. Csak hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek átadásra a személyes adatai.

VII./ Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

Az Ön személyes adataihoz a Vállalkozó, illetve a honlap üzemeltetésében közreműködő Shoprenter Kft. fér hozzá.

A Shoprenter Kft. a következő címeken elérhető:

Postai címük: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

E-mail címük: info@shoprenter.hu

webcímük: www.shoprenter.hu

Telefonszámuk: +36-1/234-5012

 

 

A HONLAP TERMÉKSZÁLLÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOTATÓ

A Vállalkozó tájékoztatja a Látogatókat, hogy a honlap látogatása regisztrációhoz nem kötött!

I./ Milyen adati kezelésére kerül sor?

A Vállalkozó a webáruházból megrendelt termék(ek) szállítása érdekében az Ön nevét (vezetéknév, keresztnév), a szállítási címét (ország/irányítószám/megye/város/utca/házszám), a telefonszámát, e-mail címét, továbbá a rendelési jegyzetben megadott személyes adatait, valamint a szállítási költséget, illetve a megrendelt termék fajtáját és mennyiségét, továbbá az Ön által megadott szállítási időpontot kezeli.

II./ Milyen célból történik a személyes adatai kezelése?

A szállítással összefüggő személyes adatai kezelésének célja, hogy a megrendelt terméket a Vállalkozó vagy az Ön részére eljuttassa, valamint ennek során a szállítás körülményeit Önnel egyeztetni tudja.

III./ Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a Vállalkozó és Ön között a szállítási adatok kitöltésével létrejövő megállapodás.

IV./ Ki fér hozzá az adatokhoz?

Az Ön személyes adataihoz a Vállalkozó vagy az általa esetileg megbízott alkalmazottja fér hozzá.

V./ Meddig tart a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés időtartama a bizonylatok megőrzési ideje, tehát 8 év.

VI./ Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatai?

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerülnek továbbításra harmadik félnek, vagy bármilyen természetes személynek. Személyes adatai kizárólag hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek átadásra.

VII./ Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

Adatfeldolgozó neve: Magyar Posta Zrt. (MPL)

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Áruszállítás

Az adatfeldolgozó címe: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Telefonszám: 40/464-646; 1/767-8200

E-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu

Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

vagy

Adatfeldolgozó neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Áruszállítás

Az adatfeldolgozó címe: 2351 Alsónémedi, Európa utca 2.

Telefonszám: +36-29/886-700

E-mail cím: info@gls-hungary.com

Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): 2351 Alsónémedi, Európa utca 2.

Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

 

Az (MPL) az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az (MPL) vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

 

 

A HONLAP SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A Vállalkozó tájékoztatja a Látogatókat, hogy a honlap látogatása regisztrációhoz nem kötött!

I./ Milyen adatai kezelésére kerül sor?

A Vállalkozó a webáruházon keresztül történő termék megrendelésével összefüggő számla kiállítása és a Vállalkozóra vonatkozó számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében kezeli az Ön nevét (vezetéknév, keresztnév), a számlázási címét (ország/irányítószám/megye/város/utca/házszám), a termék fajtáját, a vételár összegét, a vásárlás, valamint a számla kiállításának időpontját. Mindezeken túlmenően a számla kiállítása és a kapcsolattartás érdekében telefonszámát és e-mail címét a Vállalkozó, mint személyes adatokat szintén kezeli.  

II./ Milyen célból történik a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés célja a számla kiállításához szükséges személyes adatok estében a megvásárolt termékről szóló számla kiállítása az Ön erre irányuló kérelme esetén, továbbá a számla kiállításából eredő és a Vállalkozót terhelő számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség.

 

A számla kiállítása során – kapcsolattartás érdekében – kezelt személyes adatok kezelésének célja a számlázással összefüggő körülmények Önnel történő egyeztetése.

III./ Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a számla kiállítása iránti kérelem és az ehhez szükséges adatok megadása, továbbá a kapcsolattartás szolgáló személyes adatok esetén az Ön önkéntes hozzájárulása.

A számla kiállítása esetén Vállalkozó számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség terheli. Amennyiben Ön ez ehhez szükséges önkéntes hozzájárulását visszavonja, úgy a továbbiakban az adatkezelés jogalapja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.), mint törvényi kötelezettségen alapuló adatkezelés lesz.

Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára.

IV./ Ki fér hozzá az adatokhoz?

Az Ön személyes adataihoz a Vállalkozó, a Vállalkozó könyvelője, illetve a Vállalkozónál informatikai feladatot ellátó személy fér hozzá, akik valamennyien a Vállalkozó munkavállalói.

V./ Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A számla kiállítása iráni kérelem vonatkozásában, illetve a kapcsolattartás érdekében megadott önkéntes hozzájárulás esetében az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig terjed, a számla kiállítását követő  - a Vállalkozót terhelő – számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség keletkezése esetén az adatok megőrzési ideje az Sztv.-ben foglalt 8 év.

 

VI./ Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatai?

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek, természetes személynek. Csak hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek átadásra a személyes adatai.

VII./ Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

A honlap a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a bank pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról a honlap nem értesül, azokat csak a bank érheti el. A kártyás fizetéshez az internet böngésződnek támogatnia kell az SSL titkosítást. A bank a tranzakció sikeressége esetén azonnal zárolja a kártyán lévő összeget és automatikusan értesít minket, így a képernyőn igazoljuk vissza a rendelés kifizetését. Kérjük, hogy a fizetési folyamat alatt ne zárd be a böngésző ablakot.

 

Számlázási adatfeldolgozó:

név: SmartFront Kft.

székhely: 1132 Budapest, Váci út 18. 9. em.

honlap: www.smartfront.hu

email: info@smartfront.hu

Továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email cím, számlázási név, számlázási cím, vásárlás adatai

Adattovábbítás célja: díjbekérő és számla kiállítása.